Brukervilkår

Alminnelige vilkår for avtale om levering av Hitch Smarthus produkter/tjenester

 

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND

1.1 Disse alminnelige vilkår ("Alminnelige Vilkår") gjelder for levering og bruk av lisens for bruk av Hitch Smarthus ("Tjenesten"), samt produkter tilknyttet tjenesten ("Produktene").   Tjenestene og Produktene omtales i fellesskap som Hitch Smarthus.  1.2 Avtalens parter er din lokale Partner som angitt på hitch.no/kundeservice ("Tilbyder") som tilbyder av Tjenesten, Hitch AS ("Hitch") som selger av Produktene, og mottaker/bruker av Tjenesten ("Kunden").

1.3 Disse Alminnelige Vilkår gjelder også ved salg og distribusjon av Hitch Smarthus produkter/tjenester hvor avtale inngås mellom Kunden og Hitch, hvor Hitch både er selger av Tjenesten og Produktene, dvs. også Tilbyder. 1.4 Dersom Tjenesten er bestilt av en boligsammenslutning eller øvrige juridiske personer eller næringslivskunder, vil andre vilkår enn de Alminnelige Vilkår være gjeldende for avtaleforholdet. Slike kunder bes om å ta direkte kontakt med Tilbyder for å motta slike vilkår.

 

2. AVTALEN

2.1 Avtaleforholdet ("Avtalen") mellom partene består av Kundens bestilling og Alminnelige Vilkår for Hitch Smarthus.  2.2 De til enhver tid gjeldende vilkår er også tilgjengelige på Tilbyder og Hitch' nettsider (hitch.no). 2.3 Avtale inngås ved at Kunden undertegner bestillingsskjema der disse Alminnelige Vilkår inngår og/eller aksepterer Avtalen elektronisk.

 

3. NÆRMERE OM HITCH SMARTHUS

3.1 Hitch Smarthus er basert på Smart Hus teknologi, utviklet og gjort tilgjengelig av Deutsche Telekom AG ("DT"). Tilbyder er kun en formidler av DT sin Smart Hus plattform på det norske markedet, og det nærmere innhold og videreutvikling av teknisk plattform styres av DT, og er således utenfor Tilbyders kontroll.

3.2 For at Kunden skal kunne benytte plattformen, må Kunden samtidig med kjøp av Tjenesten også kjøpe Hitch Hussentral ("Hussentral"). Hussentral tilbys via Tilbyder, men kjøpes fra Hitch. Dette gjelder også de Produktene som tilbys i tilknytning til plattformen og som er solgt via Hitch.no. Tilbyder er ikke ansvarlig overfor Kunden for eventuelle feil og mangler på Produktene, da dette er et separat forhold mellom Kunden og Hitch. Tilbyder plikter likevel å sørge for at Kunden mottar tilfredsstillende bistand og service, herunder at Kunden kan forholde seg til kundeservice for henvendelser. Hverken Tilbyder eller Hitch er ansvarlig ovenfor produkter som er kjøpt via utsalgsteder som ikke er kontrollert av Hitch.

 

4. KREDITTVURDERING

4.1 Tilbyder og Hitch inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da Hitch Smarthus innebærer et kredittelement, har Tilbyder og Hitch et reelt og saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at Tilbyder og Hitch til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt innhente kredittvurdering av Kunden. 4.2 Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter Tilbyder eller Hitch' oppfatning sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Tilbyder og Hitch avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

4.3 Klarna er Hitch sin prefererte betalingspartner og vil håndtere Hitch sin betalingsløsning på www.hitch.no samt gjennomføre kredittsjekk av kunder. For mer informasjon se

https://www.klarna.com/no/kundeservice/vilkar-og-betingelser/hvorfor-trenger-dere-mitt-fodselsnummer/

og https://www.klarna.com/no/kundeservice/vilkar-og-betingelser/hvorfor-har-dere-foretatt-en-kredittopplysning/

For mer informasjon om Klarna, se www.klarna.no eller kontakt Klarna direkte.

 

5. ANGRERETT

5.1 Da Kunden er å anse som en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20.juni 2014 nr. 27. Kunden skal ved inngåelse av Avtalen opplyses om angreretten og motta angreskjema. 5.2 Dersom Kunden gis tilgang til Hitch Smarthus før angrefristen har utløpt, skal Kunden ved eventuell utøvelse av angreretten betale for den delen av Hitch Smarthus som Kunden har kunnet ta i bruk i perioden frem til angreretten utøves. Dette gjelder imidlertid kun dersom rett til bruk av Hitch Smarthus før utløpet av angrefristen ble gitt etter uttrykkelig anmodning fra Kunden. Dersom slik uttrykkelig anmodning ikke er gitt, skal Tilbyder og Hitch ved Kundens utøvelse av angreretten tilbakeføre alle betalinger fra Kunden.

5.3 Eventuelle Produkter som omfattes av Kundens angrerett skal returneres til adresse som angitt av Hitch eller Tilbyder, for Kundens egen regning.

 

6. SKIFTE AV EKSISTERENDE LEVERANDØR

6.1 Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på tjenester fra andre leverandører som skal avvikles i tilknytning til Kundens kjøp av Hitch Smarthus, er Kunden selv ansvarlig for å si opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er). Kunde og Tilbyder kan inngå særskilt avtale om at Tilbyder skal si opp avtale for Kunden. I så fall skal Kunden gi Tilbyder skriftlig fullmakt til dette, som skal angis i eget skjema.

 

7. BREDBÅND OG KOMMUNIKASJONSLØSNING MV.

7.1 Det er en forutsetning for å levere og bruke Hitch Smarthus at Kunden har bredbånd og kommunikasjonsutstyr som oppfyller Tilbyders minimumskrav for Hitch Smarthus (jf. Tilbyders nettside). Kunden er ansvarlig for alle kostnader knyttet til bredbåndsnett og annet utstyr som er nødvendig for å motta og bruke Hitch Smarthus. 7.2 Kunden samtykker til at Tilbyder benytter Kundens bredbåndlinje til å kommunisere datatrafikk til sine sentrale løsninger. 7.3 Bruk av Hitch Smarthus forutsetter at Kunden løpende holder programvare på utstyr som benyttes i tilknytning til Hitch Smarthus oppdatert i henhold til siste tilgjengelige versjoner. Kunden er selv ansvarlig for å besørge at nødvendige oppdateringer gjøres.

 

8. EIERSKAP OG ANSVAR FOR UTSTYR

8.1 Kunden er eier av alt utstyr som benyttes for leveranse av Tjenesten og er selv ansvarlig for at dette fungerer etter sin hensikt.  8.2 Kunden er ansvarlig for vedlikehold og nødvendig oppgradering m.v. av utstyret. 8.3 Tilbyder er ikke under noen omstendighet ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som benyttes i tilknytning til Tjenesten, eller for skade eller tap slikt utstyr påfører Kunden eller tredjemann.  

 

9. SERVICE  

Dersom annet ikke er særskilt skriftlig spesifisert gjelder følgende for service: 9.1 Kunden forplikter seg til å sette seg inn i betjeningen av Hitch Smarthus inkludert Produktene i henhold til tilgjengelig dokumentasjon.  9.2 Kunden skal regelmessig teste utstyret og ved mistanke om feil, varsle Tilbyder og Hitch. Tilbyder og Hitch vil der det er mulig sørge for fjerndiagnostisering og fjernservice fra kundesenter. 9.3 Ved eventuelt behov for servicetekniker er Kunden selv ansvarlig for å kontakte elektroinstallatør. 

 

10. GENERELT OM BRUK AV TJENESTEN

10.1 Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten og Produktene i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Tilbyder og Hitch har gjort tilgjengelig for Hitch Smarthus. 10.2 Tjenesten kan kun brukes sammen produkter, utstyr og tjenester som til enhver tid er godkjent av Tilbyder (jf. www.hitch.no). Kunden aksepterer at enhver bruk av Tjenesten i tilknytning til eller i kombinasjon med utstyr eller andre tjenester som ikke er godkjent av Tilbyder eller Hitch innebærer et brudd på de Alminnelige Vilkår for Tjenesten. 10.3 Kunden har ikke rett til å benytte Hitch Smarthus i strid med disse Alminnelige Vilkår, til kommersielle eller lovstridige forhold, eller på annen måte misbruke eller forsøke å manipulere Hitch Smarthus. Hitch Smarthus kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Hitch Smarthus ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte.  10.4 Bruk av Hitch Smarthus i strid med dette punkt 10 gir Tilbyder rett til å stanse Tjenesten og heve avtalen med Kunden med umiddelbar virkning.

 

11. STENGING OG BRUKERRESTRIKSJONER

11.1 Tilbyder kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal så fremt mulig varsles Kunden i rimelig tid forut for tiltaket. 11.2 Tilbyder har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen én (1) måned etter Kunden har mottatt skriftlig varsel om stenging, eller dersom Kunden opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenesten. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Tilbyders til enhver tid gjeldende prisliste. Tilbyder er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. I de tilfellene stengingen skyldes Kundens forhold, påløper kostnader for Tjenestene i inntil én måned etter stenging (i oppsigelsestiden, jf. punkt 12.2). Dersom Kunden er i bindingstid, påløper Avtalens kostnader inntil bindingstiden har utløpt. 11.3 I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner skal Tilbyder etter forutgående varsel gis tilgang til Kundens eiendom og boenhet hvor utstyret som muliggjør levering av Tjenesten er installert. 11.4 Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på Tilbyders nettside (jf. www.hitch.no).

 

12. AVTALENS VARIGHET, OPPSIGELSE

12.1 Avtalen løper fra den dato Kunden har bestilt Tjenesten / Produktene eller den dato Kunden har mottatt produktet og har mulighet til å ta Tjenesten i bruk.  12.2 Avtalen løper med 12 måneders bindingstid, med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet.

12.3 Avtalen kan etter bindingstidens utløp sies opp med én (1) måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen fant sted.   12.4 Dersom Avtalen sies opp av Kunden vil ikke forhåndsbetalt beløp refunderes. Tilbyder eller Hitch har ikke rett til å si opp avtalen dersom den er forhåndsbetalt. 12.5 Dersom ikke annet er avtalt, vil Tjenesten bli avsluttet ved opphør av Avtalen.

 

13. ENDRING AV TJENESTENE

13.1 Tilbyder har rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, etter minst én (1) måneds forutgående varsel. 13.2 Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

 

14. PRIS OG ENDRING AV PRIS

14.1 Kunden skal betale de engangskostnader, månedsbeløp, og eventuelle variable- og bruksavhengige kostnader som er angitt ved bestilling. 14.2 Prisen kan ikke endres for Tjenester med bindingstid. Unntak fra dette gjelder for prisendringer som skyldes endringer i Tjenesten som er utenfor Tilbyders kontroll, herunder endringer i offentlige myndigheters avgifter. Kunden har i så tilfelle krav på minst én (1) måneds varsel før endringen settes i kraft. Dersom en endring som er til ugunst for Kunden ikke godtas, skal Tilbyder avstå fra å gjøre endringen eller avslutte avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.  Pris på Tjenester uten bindingstid kan endres med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Tilbyder avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft   13.3 Dersom Tilbyder reduserer sine priser for Tjenesten i markedet i løpet av bindingstiden, vil endringene automatisk gjøres gjeldende for allerede inngåtte avtaler fra og med den første termin etter bindingstidens utløp. Dette gjelder ikke eventuelle kampanjer og tilbud, men skal kun gjelde dersom ordinær pris på Tjenesten reduseres.

 

15. FAKTURERING, BETALING OG LEVERANSE

15.1 Etableringsavgift faktureres ved påbegynt leveranse. Annen fakturering påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk. Fakturagebyr kan tilkomme. For øvrig følger fakturering og betaling Tilbyder og Hitch' til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår, slik dette fremgår av Tilbyders nettside (se www.hitch.no). 15.2 Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkasso- lovgivningen. 15.3 Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Tilbyder eller Hitch' kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

15.4 All fakturering på www.hitch.no skjer via Klarna og kunde kan velge mellom å betale med 

- Kort (kredit/debit) 

- Få først. Betal senere

- Del opp betaling (Klarna konto and "Betal om X mnd") 

 Se for øvrig Vedlegg 1 "Klarna Vilkår" for mer informasjon.

15.5. Alle produkter som blir bestilt på www.hitch.no blir levert via posten. Normal leveringstid vil være mellom 2-5 virkedager avhengig av bosted.

 

16. ANSVAR

16.1 Tilbyder er kun tilbyder av Tjenesten, og har ingen påvirkningsmulighet for videreutvikling, tilpasning eller endringer av Tjenesten, da dette tilligger DT. Videre skal ikke Tilbyder ha ansvar for funksjonalitet eller videreutvikling av Tjenesten.

16.2 Hverken Tilbyder, Hitch eller DT kan garantere at Tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri, og at Tjenesten er levert på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Kunden har selv risiko for eventuelle tap Kunden måtte påføres som følge av slike avbrudd eller feil ved Tjenesten.

16.3 Tilbyder er ikke avtalepart for Produktene, og fraskriver seg således ethvert ansvar for feil eller mangler relatert til Produktene. Hitch svarer for feil eller mangler ved Produktene, men svarer ikke for følgetap som følge av slik feil og mangler. Hitch' ansvar i relasjon til Produktene skal være begrenset til retting eller omlevering av det defekte Produkt.

 

17. MANGLER OG REKLAMASJON  

17.1 Kunden må melde fra om feil ved Tjenesten til Tilbyders kundeservice eller ved Produktene til Hitch' supportsenter innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.  17.2 Tilbyder eller Hitch svarer ikke for feil ved Hitch Smarthus som skyldes feil ved Kundens bruk av Hitch Smarthus eller tilknyttet utstyr. Tilbyder og Hitch er heller ikke ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som er tilknyttet Hitch Smarthus eller for feil eller mangler forårsaket av slikt utstyr.

 

18. FEILRETTING OG FJERNSERVICE

18.1 Tilbyder er kun ansvarlig for feilretting på den del av Tjenesten som er levert av Tilbyder.  18.2 Kunden skal undersøke om feilen er innenfor eget eller Tilbyders drifts- og vedlikeholdsansvar. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Tilbyder måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge innenfor Kundens eget ansvar, eksempelvis eget eller tredjeparts utstyr, kabling, kommunikasjonsløsning m.v.  18.3 Dersom Kunden er en boligsammenslutning, er det kun medlemmer av boligsammenslutningens styre som skal håndtere varsling av feil.

 

19 HEVING

19.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning. 19.2 Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Tilbyder, at Kunden gjør endringer på utstyret, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten.  19.3 Dersom Tilbyder eller Hitch hever Avtalen på grunn av Kundens mislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Tilbyder og Hitch, herunder betaling for Tjenesten og Produktene i eventuell gjenværende periode av Avtalens bindingstid. Videre plikter Kunden å betale det tap Tilbyder og Hitch har blitt påført som følge av misligholdet, herunder (men ikke begrenset til) utgifter til eventuell henting av utstyr i det tilfellet Tilbyder har eiendomsrett til dette.

 

20 ERSTATNING

20.1 Tilbyder og Hitch er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Tilbyder og Hitch' kontroll og som Tilbyder eller Hitch ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Tilbyder og Hitch' erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte og påregnelige merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er oppad begrenset til et beløp tilsvarende den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet. 20.2 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Tilbyder eller Hitch har forårsaket skaden ved grov uaktsom eller forsettlig opptreden. 20.3 Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes Tilbyder eller Hitch' grove uaktsomhet eller forsettlige opptreden. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Tilbyder, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Hitch Smarthus, tapt fortjeneste, strøm- og nettkostnader, avsavnstap og følgetap. Kunden kan heller ikke kreve erstattet tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr eller Kundens bruk av Hitch Smarthus i strid med disse Alminnelige Vilkår. Tilbyder og Hitch bærer ikke ansvaret for tap av eller skade på Kundens utstyr eller eiendeler, og Kunden må selv sørge for at slikt tap er dekket av Kundens forsikring. 20.4 Kunden er erstatningsansvarlig for direkte tap Tilbyder eller Hitch blir påført som følge av Kundens mislighold. Ansvaret er begrenset oppad til et beløp tilsvarende den årlige sum Kunden betaler for levering av Hitch Smarthus på skadetidspunktet. 20.5 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Kunden har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden.

 

21. KUNDENS TAPSBEGRENSNINGSPLIKT OG MEDVIRKNINGSANSVAR

21.1 Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Tilbyder eller Hitch' ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

 

22. OVERDRAGELSE

22.1 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Tilbyders forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse påløper et administrasjonsgebyr og etableringsavgift. Dette gjelder ikke ved overdragelse til husstandsmedlem ved dødsfall, og til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd når ektefelle/samboer har disponert Tjenesten i minst ett år. 22.2 Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Tilbyder være gjort opp. 22.3 Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk. 22.4 Tilbyder har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Ved slik overdragelse har Kunden rett på minst én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg overdragelsen, har Kunden rett til å bringe Avtalen vederlagsfritt til opphør fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at varslet overdragelse er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt overdragelsen.

 

23. TAUSHETSPLIKT, PERSONOPPLYSNINGER

23.1 Tilbyder og Hitch lagrer følgende informasjon om sine Kunder; informasjon som er avgitt i forbindelse med tegning av Avtalen, samt senere informasjon om bruk av tjenester og produkter som kunden bestiller, herunder lagring pålagt ved lov. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av Avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Videre benyttes opplysningene til markedsføring, analyse av kundeadferd, varsling av vinnere i forbindelse med konkurranser og aktiviteter Kunden deltar i, samt til utsendelse av nyhetsbrev og annen informasjon.    23.2 Tilbyder og Hitch plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Tilbyder og Hitch har fått om Kunden og Kundens bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn. 23.3 Tilbyder og Hitch vil oppbevare opplysninger om Kunden i en rimelig og begrenset tidsperiode etter utløpet av Avtalen for eventuell senere fornyelse av abonnementsforholdet, og for utsendelse av informasjon om Tilbyder og Hitchs produkter og tjenester. 23.4 Tilbyder og Hitch registrerer og lagrer personopplysninger også i forbindelse med henvendelser til sin kundeservice. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Tilbyder og Hitch forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form. Videre forbeholder Tilbyder og Hitch seg retten til å utlevere personopplysninger om Kunden til partnere og andre tredjeparter som ledd i oppfyllelsen av Avtalen eller utførelse av Tjenesten. Tilbyder og Hitch har videre rett til å utlevere personopplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov, eller i tilfeller hvor slik utlevering er nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre. 23.5 Dersom Tilbyder og Hitch utleverer kundeinformasjon vil dette skje i henhold til skriftlig databehandleravtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til kun å behandle opplysninger i samsvar med formålet med denne kontrakten og lovgivningen. Tilbyder og Hitch vil kun utlevere kundeopplysninger til mottaker i land utenfor EØS dersom dette er tillatt i medhold av loven. 23.6 Ved å abonnere på Tjenestene og Kjøpe Produktene samtykker Kunden i at personopplysninger blir behandlet elektronisk for nevnte formål, og aksepterer også å motta informasjon og markedsføring via e-post. Kunden kan gebyrfritt frabe seg markedsføringshenvendelser ved å kontakte Tilbyder og Hitch.

 

24. MELDINGER

24.1 Kunden skal ved inngåelse av Avtalen gi Tilbyder og Hitch en fullstendig oversikt over primærkontaktinformasjon, herunder navn, fødselsdato, adresse, mobiltelefonnummer og e-post, samt eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å aktivere og levere Tjenesten. 24.2 Enhver endring av Kunden/beboer, flytting eller annen relevant informasjon skal umiddelbart meddeles skriftlig til Tilbyder og Hitch.  24.3 Kunden plikter å gi Tilbyder og Hitch sin vanlige e-postadresse og mobiltelefonnummer, og aksepterer at Tilbyder og/eller Hitch benytter denne til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller Produktene. Hvis Kunden ikke har informert Tilbyder og Hitch om hvilken e-postadresse og mobiltelefonnummer varsler skal sendes til, vil Tilbyder og Hitch sende varslene til den e-postadresse Kunden har gjennom Avtalen med Tilbyder og Hitch. Tilbyder og Hitch kan velge å varsle Kunden i faktura, sms, e-post eller ordinær post.

  

25. IMMATERIELLE RETTIGHETER

25.1 Tilbyder og Hitch eller deres leverandører/lisensgivere har eierskap til og har alle immaterielle rettigheter i Tjenestene i alle territorier, uavhengig av hvordan slike rettigheter er registrert eller sikret juridisk. 25.2 Gjennom å bruke Tjenesten og kjøpe Produktene vil Kunden kunne få tilgang til programvare som er utviklet av Tilbyder og Hitch' partnere. Kunden gis en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke Tjenesten og Produktene, herunder enhver programvare som gjøres tilgjengelig for Kunden som en del av Tjenesten og Produktene, i samsvar med disse Alminnelige vilkår.  25.3 Kunden har ikke rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verker av noen del av Tjenesten eller Produktene, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden (eller deler av denne), med mindre dette er tillatt i henhold til ufravikelig lov.

 

26. LOVVALG, TVISTER

26.1 Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.  26.2 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som rett verneting.

 

VEDLEGG 1. KLARNA VILKÅR

Kjøp nå - betal etter levering

Når du betaler via Klarna faktura handler du trygt og enkelt. Du trenger aldri å oppgi kortinformasjon og du betaler alltid etter at du har mottatt varene dine.

  • Få alltid varen hjem før du betaler
  • Alltid 14 dagers betalingsfrist
  • Du behøver aldri å oppgi kortinformasjon
  • 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven*
  • Du kan laste ned fakturaen din på klarna.no
  • Mulighet for delbetalinger**

Kredittid er minst 14 dager fra fakturadato. Næringsdrivende kan, når det indikeres i kassen, tilbys en kredittid på 30 dager fra fakturadato. Faktura sendes sammen med leveransen. 

Et fakturagebyr på 0 kr tilkommer per kjøp. Hvis betaling unnlates legges det til et purregebyr på 70,00 kr og en forsinkelsesrente på 8,50 %. 

 

Kredittsjekk

Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det bli gjort en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk blir foretatt, vil et gjenpartsbrev sendes enten elektronisk eller per post.

 

Omvandling av faktura til fleksibel delbetaling

På din faktura kan du bli tilbudt å betale et lavere beløp i stedet for å betale hele fakturaen med en gang. Om du velger å betale et lavere beløp enn totalbeløpet, anses dette som en søknad om å endre fakturaen til fleksibel delbetaling (Klarna Konto). Du betaler da i egen takt, men minst 95 kr per måned. Klarna Konto er en rammekreditt som kan benyttes for kjøp av varer og tjenester fra nettbutikker som tilbyr Klarna Konto. Den faktiske kontoavtalen inngås senere i forbindelse med at kontoavtalen sendes til din folkeregistrerte adresse. Klarna Konto tilbyr forbrukeren mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag samlet på en månedlig faktura, i stedet for å betale hele beløpet med en gang for det enkelte kjøp. Din kredittgrense er som høyst 5000 NOK. Dersom du fikk ditt første kjøp på delbetaling eller betalingsutsettelse godkjent på et beløp som er høyere enn 5000 NOK, er det dette beløpet som er din kredittgrense. Kreditgrense fremgår også på avtalens førsteside. Vilkårene for Klarna Konto fremkommer nedenfor. 

Ved et kjøp på f.eks. 5 000 kr tilkommer ingen etableringsgebyr. Årsrenten er 22% og månedlig administrasjonsgebyr er 45 kr, hvilket utgjør en effektiv rente på 48,56 %. Prisen på kredittkjøpet blir da 6 156 kr med 12 delbetalinger på 513 kr stk. Dette eksempelet forutsetter at delbetalingen skjer over et år.

Dersom det er første gang du velger å utsette eller dele opp betalingen på et kjøp, er dette kun et tilbud om utsatt betaling. Dette trenger du kun å gjøre første gang du velger å utsette eller dele opp betalingen. Den faktiske avtalen inngås i forbindelse med at vi sender en kontoavtale til din folkeregistrerte adresse. For å være bindende må kontoavtalen signeres og returneres til Klarna. Dersom kontoavtalen ikke signeres og returneres, vil du ikke være bundet av rammekredittavtalen. Velger du å ikke være bundet av rammekredittavtalen, vil våre alminnelige fakturavilkår gjelde for kjøpet.

Allmenne vilkår finner du her.

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.


Bruk av personopplysninger

Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk. Klarna bruker personopplysninger først og fremst for å utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og til markedsføring. Ditt kundenummer hos Klarna er ditt fødselsnummer. Se Klarna sine retningslinjer for personvern for en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer personopplysninger.

Ved å benytte deg av Klarna sine betalingsløsninger godkjenner du at vi anvender dine personopplysninger i henhold til Klarnas retningslinjer for personvern, inklusiv eventuell overføring til særskilt utvalgte samarbeidspartnere eller stater utenfor EU/EØS-området.

* Gjelder bare forbrukerkjøp og gjelder ikke for varer og tjenester som f.eks. flyreiser, evenement og spesialtilpassede varer.

** Mulighet for delbetaling tilbys bare privatpersoner.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 21 01 89 91 alle hverdager mellom 08.00 – 17.00. Ved tvist kan Kontohaver henvende seg til Allmänna reklamationsnæmnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm

www.klarna.no